Shivaji was a secular king: Modi

13 03 2008

Shivaji was a secular king: Modi

Posted at Thursday, 13 March 2008 12:03 IST Mumbai, Mar 13: In a veiled attack on Congress-led UPA Government, Gujarat Chief Minister Narendra Modi said that the Centre should take a leaf out of King Shivaji’s life.

“In a letter written to Aurangazeb protesting the imposition of ‘jazia’ (tax) on Hindus, Shivaji had endorsed secularism…Even three hundred years ago he knew about secularism,” Modi said, inaugurating an exhibition of the 17th century Maratha king’s life here.

“Unfortunately, three hundred years on, our Prime Minister today says people of a particular community have first right to country’s resources,” the BJP leader said.

He also said that “today’s rulers must look up to King Shivaji, as even three hundred years ago he had paid heed to development of infrastructure… He built roads connecting his forts.” The Maratha legend was not given his due by the history, Modi rued, saying Indian historians hail likes of Alexander and Napolean, but few rulers in the world could build an empire with scarce resources and hard topography that Maharashtra offered.

Shivaji should be an ideal figure for all those fighting terrorism, he said.

Modi also claimed that the Supreme Court had yesterday upheld a Gujarat legislation banning cow slaughter. Saying that even Mahatma Gandhi was proponent of ban on cow slaughter, he appealed to the government to bring in similar law for other states.

http://www.saharasamay.com/samayhtml/articles.aspx?newsid=96242
http://www.rediff.com/news/2008/mar/12modi.htm

FACT inauguration of Shivaji Exhibition

13 03 2008

FACT inauguration of Exhibition by H H Sri Sri Ravi Shankar, Sri Narendra Modi, Sri Vinod Khanna, Sri Gopinath Munde and Sri Prafull Goradia

FACT inauguration of Shivaji Ehibition

13 03 2008

FACT inauguration of Shivaji Ehibition

राज्यकर्त्यांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा – नरेंद्र मोदी

13 03 2008

राज्यकर्त्यांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा – नरेंद्र मोदी

Shivaji the Idol and ICON for Modern Politician: Modi

मुंबई, ता. १२ – दहशतवाद झपाट्याने वाढत असताना केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकार मात्र अतिरेक्‍यांचा बीमोड करण्यात अपयशी ठरत आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध लढण्याची राज्यकर्त्यांची मनापासून इच्छा असेल, तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवावा, असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले. …….
व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास पुन्हा जिवंत करणाऱ्या चित्रप्रदर्शनाचे उद्‌घाटन आज नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरातील पु. ल. देशपांडे अकादमीत हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या वेळी “आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे श्री. श्री रवि शंकर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे, अभिनेते विनोद खन्ना आदी उपस्थित होते.

शिवाजी महाराजांची ओळख आपण स्वराज्यासाठी लढाया लढणारा राजा, अशी मर्यादित केली आहे; पण शिवाजी महाराजांनी मूलभूत विकासासाठी ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या त्या आज ३०० वर्षांनंतरही आदर्शवत आहेत. आजच्या राज्यकर्त्यांचे शिवाजी महाराज हे खरेखुरे प्रेरणास्त्रोत असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.

देशाच्या संस्कृतीचा तिरस्कार करणाऱ्या विरोधकांनी इतिहासातील वीर पुरुषांना नेहमीच नाकारले. अलेक्‍झांडर, नेपोलियन यांचा इतिहास जरी मोठा असला, तरीही ज्या विशाल भूभागावर शिवाजी महाराज लढले, ज्या बलाढ्य मोगलांना त्यांनी चीत केले, ते पाहता जगातील सर्व लढवय्यांमध्ये महाराजांचे स्थान सर्वोच्च होते, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी केले. केवळ इतिहासाची माहिती असून इतिहास समजत नाही, तर इतिहास जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे सांगताना मोदी म्हणाले, की शिवाजी महाराजांचा इतिहास भावी पिढीसमोर येण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.

देशात सर्वप्रथम हिंदुत्वाचा नारा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. शिवाजींसारखा जाणता राजा व योद्धा जगभरात आतापर्यंत कोणीच झाला नाही. युद्धात गनिमी काव्याचे तंत्र प्रथम छत्रपतींनी सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी आणले व त्याचा अवलंब नंतर जगभरातील वीर पुरुषांनी केला, असे गोपीनाथ मुंडे यांनी सांगितले.

याप्रसंगी रवि शंकर यांनी उपस्थितांना अध्यात्माचे धडे दिले.

लष्कराची अवस्था नाजूक
सियाचीन चेक पोस्टचे संरक्षण करणारे कॅप्टन बना सिंग यांना आज “शिवाजी फॅक्‍ट इंडिया’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. शिवाजी महाराजांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन “फॅक्‍ट इंडिया’ या संस्थेने केले आहे. देशातील दहशतवाद फार वाढतोय; पण राज्यकर्त्यांना याची बिलकूल पर्वा नाही. सीमेवर शत्रूंशी प्राणपणाने लढणाऱ्या लष्कराची अवस्था आज नाजूक झाली आहे. ११७३ कमांडरनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला, तर ७५५० बीएसएफ व सीआरएफचे जवान गेल्या काही दिवसांत लष्कर सोडून गेले. आजही लष्करात सुमारे ११ हजार जवानांच्या जागा रिक्त आहेत. लष्कराची अवस्था अशी असेल, तर देश कसा सुरक्षित राहील, असा सवाल निवृत्त कॅप्टन बीना सिंग यांनी केला.

http://www.esakal.com

A Shivaji is the right response to terrorism: Narendra modi

13 03 2008

onçeleJeeoe}e Ú$eheleer efçeJejeÙe nsÛe Gòej : vejWoÇ ceesoer

cegbyeF&, efo. 12 (ØeefleefveOeer) – mebhetCe& osçeele onçeleJeeÅeebveer Deehe}er heeUscegUs Ieó jesJe}er Deensle. Deçee keâeUele onçeleJeeo DeeefCe onçeleJeeoer ØeJe=òeer mebheefJeCÙeemee”er Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepe nsÛe Gòej Deens. jepÙekeâlÙeeËveer Ùeeyeeyele efçeJejeÙeebÛee Deeoçe& “sJe}e heeefnpes, Demes hejKe[ Øeefleheeove iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer Ùeebveer Deepe ÙesLes kesâ}s.

‘HeâeTb[sçeve Deiesvmš keâvšŸetefvebie šsjefjPece’ (He@âkeäš) Ùee mebmLesleHexâ ØeYeeosJeerÛÙee jJeeRõ veešŸecebefojele efçeJejeÙeebÛÙee peerJeve mebIe

Ú$eheleer efçeJejeÙe cnCepes Iees[ŸeeJe¤ve oew[Ceejs DeeefCe le}Jeej Ûee}JeCeejs Deçee Feflenemeele meceepeeves lÙeebvee De[keâJe}s, Deçeer Keble JÙekeäle keâjerle ceesoer Ùeebveer pees meceepe Feflenemeele jceceeCe neslees, Demee meceepe Deehe}s meJe&mJe ieceeJetve yemelees, Demes mhe°heCes meebefiele}s.

efçeJejeÙeebÛÙee ÙegæveerleeryejesyejÛe lÙeebveer mJejepÙe mLeehevesle meeceevÙe ceeCemeebmee”er kesâ}suÙee keâeceebÛesner mcejCe keâje, Demes ceesoer heg{s cnCee}s. mee[sleerveçes Je

meercesJej }{CeeNÙee peJeeveebvee Jee}er veener

DeeheuÙee ØeeCeebÛeer yeepeer }eJetve osçeeÛes j#eCe keâjCeeNÙee peJeeveebvee mejkeâejves JeeNÙeeJej mees[}s Demetve mewvÙeele Yejleer nesCes heehe Deens keâeÙe, Demee Ke[e meJee} efnbogmLeeveer mewvÙe o}eleer} efveJe=òe ke@âhšve yevee efmebie Ùeebveer ÙeeJesUer kesâ}e. keWâõ mejkeâejÛÙee OeesjCeebvee kebâšeUtve mewvÙeele 1130 efyeÇiesef[Ùejveer Je 7550 meerDeejSHeâ peJeeveebveer jepeerveecee efo}e, lej 11 npeej keâefce&çesš Dee@efHeâmeme&ÛÙee peeiee efjkeäle DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer yevee efmebie Ùeebveer DeeheuÙee Yee

Ú$eheleer Øeleer#esle

Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepeebÛÙee peerJevehešeJej DeeOeeefjle Øeoçe&veeÛes GodIeešve jJeeRõ veešŸecebefojele yegOeJeejer jJeer çebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. Ùee keâeÙe&›eâceele ØecegKe heengCÙeebÛÙee ieoeale efçeJeepeer cenejepeebÛÙee efçeuhee}e cee$e mLeeve efceUe}s veener. peJeUpeJeU leemeYej ns efçeuhe IesTve le®Ce meYeeie=neyeensj leeškeâUle GYee neslee. GodIeešveeÛee keâeÙe&›eâce PeeuÙeeJejÛe cenejepeebvee Ùee Øeoçe&veele mLeeve efceUe}s.

A Shivaji is the right response to terrorism: Narendra modi

13 03 2008

onçeleJeeoe}e Ú$eheleer efçeJejeÙe nsÛe Gòej : vejWoÇ ceesoer

cegbyeF&, efo. 12 (ØeefleefveOeer) – mebhetCe& osçeele onçeleJeeÅeebveer Deehe}er heeUscegUs Ieó jesJe}er Deensle. Deçee keâeUele onçeleJeeo DeeefCe onçeleJeeoer ØeJe=òeer mebheefJeCÙeemee”er Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepe nsÛe Gòej Deens. jepÙekeâlÙeeËveer Ùeeyeeyele efçeJejeÙeebÛee Deeoçe& “sJe}e heeefnpes, Demes hejKe[ Øeefleheeove iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer Ùeebveer Deepe ÙesLes kesâ}s.

‘HeâeTb[sçeve Deiesvmš keâvšŸetefvebie šsjefjPece’ (He@âkeäš) Ùee mebmLesleHexâ ØeYeeosJeerÛÙee jJeeRõ veešŸecebefojele efçeJejeÙeebÛÙee peerJeve mebIe<ee&Jej DeeOeeefjle Skeâe efÛe$e Øeoçe&veeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Dee}s Deens. lÙeeÛes GoddIeešve Deeš& Dee@Heâ ef}efJnbieÛes ßeer. ßeer. jefJeçebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. lÙeeJesUer Pee}suÙee meceejbYeele ceesoer yees}le nesles.

Ú$eheleer efçeJejeÙe cnCepes Iees[ŸeeJe¤ve oew[Ceejs DeeefCe le}Jeej Ûee}JeCeejs Deçee Feflenemeele meceepeeves lÙeebvee De[keâJe}s, Deçeer Keble JÙekeäle keâjerle ceesoer Ùeebveer pees meceepe Feflenemeele jceceeCe neslees, Demee meceepe Deehe}s meJe&mJe ieceeJetve yemelees, Demes mhe°heCes meebefiele}s.

efçeJejeÙeebÛÙee ÙegæveerleeryejesyejÛe lÙeebveer mJejepÙe mLeehevesle meeceevÙe ceeCemeebmee”er kesâ}suÙee keâeceebÛesner mcejCe keâje, Demes ceesoer heg{s cnCee}s. mee[sleerveçes Je<eeËhetJeea hene[er [eWiejeU Yeeieele jmles pees[CÙeeÛes DeeefCe çeslekeâNÙeebmee”er heeCÙeeÛes FefjiesçeveÛes keâece iejeryeebçeer pees[Ceejs “j}s. Ùee keâeceecegUs «eeceerCe peerJevee}e jespeieej lej efceUe}eÛe heCe }eskeâebÛÙee peerJeveele megyeòeener Dee}er. Dehegjer meeOeves DeeefCe keâceer JesUele kesâ}s}s ns keâece DeepeÛÙee jepÙekeâlÙeeËmee”er Skeâ Gòece GoenjCe DemeuÙeeÛes ceesoer Ùeebveer meebefiele}s. Ùee keâeÙe&›eâcee}e Yeepehe vesles ieesefheveeLe cebg[s, efJeveeso KeVee GheefmLele nesles.

meercesJej }{CeeNÙee peJeeveebvee Jee}er veener

DeeheuÙee ØeeCeebÛeer yeepeer }eJetve osçeeÛes j#eCe keâjCeeNÙee peJeeveebvee mejkeâejves JeeNÙeeJej mees[}s Demetve mewvÙeele Yejleer nesCes heehe Deens keâeÙe, Demee Ke[e meJee} efnbogmLeeveer mewvÙe o}eleer} efveJe=òe ke@âhšve yevee efmebie Ùeebveer ÙeeJesUer kesâ}e. keWâõ mejkeâejÛÙee OeesjCeebvee kebâšeUtve mewvÙeele 1130 efyeÇiesef[Ùejveer Je 7550 meerDeejSHeâ peJeeveebveer jepeerveecee efo}e, lej 11 npeej keâefce&çesš Dee@efHeâmeme&ÛÙee peeiee efjkeäle DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer yevee efmebie Ùeebveer DeeheuÙee Yee<eCeele efo}er. efmebie ÙeebÛee ÙeeJesUer ‘efçeJeepeer He@âkeäš’ hegjmkeâejeves ieewjJe keâjCÙeele Dee}e.

Ú$eheleer Øeleer#esle

Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepeebÛÙee peerJevehešeJej DeeOeeefjle Øeoçe&veeÛes GodIeešve jJeeRõ veešŸecebefojele yegOeJeejer jJeer çebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. Ùee keâeÙe&›eâceele ØecegKe heengCÙeebÛÙee ieoeale efçeJeepeer cenejepeebÛÙee efçeuhee}e cee$e mLeeve efceUe}s veener. peJeUpeJeU leemeYej ns efçeuhe IesTve le®Ce meYeeie=neyeensj leeškeâUle GYee neslee. GodIeešveeÛee keâeÙe&›eâce PeeuÙeeJejÛe cenejepeebvee Ùee Øeoçe&veele mLeeve efceUe}s.

To fight terror The center should take Shivaji Maharaj as an Idol

13 03 2008

दहशतवादाच्या विरोधात केंद्रशासनाने छ. शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा ! – नरेंद्र मोदी

<!–

12-03-2008 by shashi

–>

`फॅक्ट’निर्मित शिवरायांवरील चित्रप्रदर्शनाला श्री श्री रविशंकर यांची भेट

मुंबई, १२ मार्च (वार्ता.) – अल्पवयात कोट्यवधी जनतेच्या हृदयात स्थान निर्माण करणारा, अनेक लढाया जिंकणारा, जनतेला सेवासुविधा पुरवून संतुष्ट ठेवणारा, असा वीरपुुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यतिरिक्‍त दुसरा कोणी नाही.

दहशतवादाच्या समस्येबाबत निष्क्रिय रहाणार्‍या केंद्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले.
`फाऊंडेशन अगेंस्ट कन्टीनुइंर्ग टेरेरिझम’ (फॅक्ट) यांच्यातर्फे ८ ते १८ मार्चपर्यंत पु.ल. देशपांडे अकादमी येथे आयोजित `आधुनिक भारताचा नायक छत्रपती शिवाजी महाराज’ या चित्रप्रदर्शनाचे आज औपचारिक उद्घाटन झाले. त्या वेळी आयोजित कार्यक्रमात `आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ संस्थेचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर, भाजपचे नेते श्री. गोपीनाथ मुंडे, भाजपचे माजी खासदार श्री. प्रफुल्ल गोराडिया आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन `फॅक्ट’चे संस्थापक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. फ्रान्सुआ गोतिए यांंनी केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ लढायाच करत नव्हते, तर ते उत्तम प्रशासक होते. ३०० वर्षांपूर्वीचे हे महान व्यक्‍तीमत्त्व आजच्या राज्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे; मात्र दुर्दैवाने विद्रोही विचारांचे लोक छ. शिवाजी महाराजांचा इतिहास नाकारतात. त्यामुळे १८५७ च्या स्वातंत्रसंग्रामाला १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आजची पिढी त्याला `बंड’ म्हणून संबोधत आहे. त्यामुळे तरुण पिढीला खरा इतिहास सांगण्याची आवश्यकता आहे आणि अशा चित्रप्रदर्शनातून ही गरज पूर्ण होऊ शकते, असेही श्री. नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
देशातील नागरिकांमध्ये त्याग, निष्ठा आदी गुणांचे संवर्धन व जतन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वीरपुरुषांच्या इतिहासाची गाथा त्यांच्यासमोर मांडली पाहिजे. चेन्नईमधील फॅक्ट प्रदर्शन पोलिसांनीच तोडले, याचे दु:ख वाटते, याहून दुर्दैवी बाब कोणती आहे. दहशतवाद सहन करण्यामध्ये जगात इराकनंतर भारताचा उल्लेख होतो. आम्हाला क्रांतीने शांती हवी आहे आणि शांतीने क्रांती हवी आहे, असे सांगत श्री श्री रविशंकर यांनी श्री. फ्रान्सुआसारखे परदेशी नागरिक हिंदुस्थानासंबंधी आस्था बाळगून आहेत, अशा परदेशी नागरिकांची संख्या वाढून `वसुधैव कुटुंबकम्’ हा विचार लवकरच प्रत्यक्षात उतरेल, असेही ते म्हणाले. या वेळी श्री. प्रफुल्ल गोराडिया यांनी आता पुन्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म होण्याची आवश्यक आहे, असे सांगितले. या कार्यक्रमात हिंदु जनजागृती समिती व आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांच्या सदस्यांचा सक्रीय सहभाग होता.


कॅप्टन बाना सिंग यांना `शिवाजी फॅक्ट पुरस्कार’
सियाचीनच्या युद्धात पाकिस्तानी सैनिकांशी एकट्याने कडवी यशस्वी झुंज देऊन त्यांना नामोहरम करणारे परमवीरचक्र मिळवलेले कॅप्टन बाना सिंग यांना आज `शिवाजी फॅक्ट पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले. या वेळी कॅप्टन बाना सिंग यांनी सांगितले की, सीमेवर जीव धोक्यात घालून देशाचे रक्षण करणार्‍या सैनिकांची सरकारला किंमत नाही. त्यामुळे तुटपुंज्या वेतनामुळे १ हजार २३३ ब्रिगेडीयर व कर्नल व साडेसात हजार केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी राजीनामा दिला. सैन्यदलातील ११ हजार मुख्यपदे रिक्‍त आहेत, अशीच परिस्थिती राहिली, तर देशाला कोण वाचवणार ? असा प्रश्‍न कॅप्टन सिंग यांनी उपस्थित केला. त्यावर खंत व्यक्‍त करत श्री श्री रविशंकर यांनी राजीनामा देणार्‍या त्या जवानांनी आमच्याकडे यावे, आपण मिळून देशासाठी समाजकार्य करू, असे म्हटले. (जे काम सरकारने करायला हवे, ते काम संतांना करावे लागत असेल, तर असे षंढ सरकार जनतेच्या काय कामाचे ? – संपादक) Courtesy: sanatan sanstha