Shivaji was a secular king: Modi

13 03 2008

Shivaji was a secular king: Modi

Posted at Thursday, 13 March 2008 12:03 IST Mumbai, Mar 13: In a veiled attack on Congress-led UPA Government, Gujarat Chief Minister Narendra Modi said that the Centre should take a leaf out of King Shivaji’s life.

“In a letter written to Aurangazeb protesting the imposition of ‘jazia’ (tax) on Hindus, Shivaji had endorsed secularism…Even three hundred years ago he knew about secularism,” Modi said, inaugurating an exhibition of the 17th century Maratha king’s life here.

“Unfortunately, three hundred years on, our Prime Minister today says people of a particular community have first right to country’s resources,” the BJP leader said.

He also said that “today’s rulers must look up to King Shivaji, as even three hundred years ago he had paid heed to development of infrastructure… He built roads connecting his forts.” The Maratha legend was not given his due by the history, Modi rued, saying Indian historians hail likes of Alexander and Napolean, but few rulers in the world could build an empire with scarce resources and hard topography that Maharashtra offered.

Shivaji should be an ideal figure for all those fighting terrorism, he said.

Modi also claimed that the Supreme Court had yesterday upheld a Gujarat legislation banning cow slaughter. Saying that even Mahatma Gandhi was proponent of ban on cow slaughter, he appealed to the government to bring in similar law for other states.

http://www.saharasamay.com/samayhtml/articles.aspx?newsid=96242
http://www.rediff.com/news/2008/mar/12modi.htm

राज्यकर्त्यांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा – नरेंद्र मोदी

13 03 2008

राज्यकर्त्यांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा – नरेंद्र मोदी

Shivaji the Idol and ICON for Modern Politician: Modi

मुंबई, ता. १२ – दहशतवाद झपाट्याने वाढत असताना केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकार मात्र अतिरेक्‍यांचा बीमोड करण्यात अपयशी ठरत आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध लढण्याची राज्यकर्त्यांची मनापासून इच्छा असेल, तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवावा, असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले. …….
व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास पुन्हा जिवंत करणाऱ्या चित्रप्रदर्शनाचे उद्‌घाटन आज नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरातील पु. ल. देशपांडे अकादमीत हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या वेळी “आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे श्री. श्री रवि शंकर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे, अभिनेते विनोद खन्ना आदी उपस्थित होते.

शिवाजी महाराजांची ओळख आपण स्वराज्यासाठी लढाया लढणारा राजा, अशी मर्यादित केली आहे; पण शिवाजी महाराजांनी मूलभूत विकासासाठी ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या त्या आज ३०० वर्षांनंतरही आदर्शवत आहेत. आजच्या राज्यकर्त्यांचे शिवाजी महाराज हे खरेखुरे प्रेरणास्त्रोत असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.

देशाच्या संस्कृतीचा तिरस्कार करणाऱ्या विरोधकांनी इतिहासातील वीर पुरुषांना नेहमीच नाकारले. अलेक्‍झांडर, नेपोलियन यांचा इतिहास जरी मोठा असला, तरीही ज्या विशाल भूभागावर शिवाजी महाराज लढले, ज्या बलाढ्य मोगलांना त्यांनी चीत केले, ते पाहता जगातील सर्व लढवय्यांमध्ये महाराजांचे स्थान सर्वोच्च होते, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी केले. केवळ इतिहासाची माहिती असून इतिहास समजत नाही, तर इतिहास जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे सांगताना मोदी म्हणाले, की शिवाजी महाराजांचा इतिहास भावी पिढीसमोर येण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.

देशात सर्वप्रथम हिंदुत्वाचा नारा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. शिवाजींसारखा जाणता राजा व योद्धा जगभरात आतापर्यंत कोणीच झाला नाही. युद्धात गनिमी काव्याचे तंत्र प्रथम छत्रपतींनी सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी आणले व त्याचा अवलंब नंतर जगभरातील वीर पुरुषांनी केला, असे गोपीनाथ मुंडे यांनी सांगितले.

याप्रसंगी रवि शंकर यांनी उपस्थितांना अध्यात्माचे धडे दिले.

लष्कराची अवस्था नाजूक
सियाचीन चेक पोस्टचे संरक्षण करणारे कॅप्टन बना सिंग यांना आज “शिवाजी फॅक्‍ट इंडिया’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. शिवाजी महाराजांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन “फॅक्‍ट इंडिया’ या संस्थेने केले आहे. देशातील दहशतवाद फार वाढतोय; पण राज्यकर्त्यांना याची बिलकूल पर्वा नाही. सीमेवर शत्रूंशी प्राणपणाने लढणाऱ्या लष्कराची अवस्था आज नाजूक झाली आहे. ११७३ कमांडरनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला, तर ७५५० बीएसएफ व सीआरएफचे जवान गेल्या काही दिवसांत लष्कर सोडून गेले. आजही लष्करात सुमारे ११ हजार जवानांच्या जागा रिक्त आहेत. लष्कराची अवस्था अशी असेल, तर देश कसा सुरक्षित राहील, असा सवाल निवृत्त कॅप्टन बीना सिंग यांनी केला.

http://www.esakal.com

A Shivaji is the right response to terrorism: Narendra modi

13 03 2008

onçeleJeeoe}e Ú$eheleer efçeJejeÙe nsÛe Gòej : vejWoÇ ceesoer

cegbyeF&, efo. 12 (ØeefleefveOeer) – mebhetCe& osçeele onçeleJeeÅeebveer Deehe}er heeUscegUs Ieó jesJe}er Deensle. Deçee keâeUele onçeleJeeo DeeefCe onçeleJeeoer ØeJe=òeer mebheefJeCÙeemee”er Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepe nsÛe Gòej Deens. jepÙekeâlÙeeËveer Ùeeyeeyele efçeJejeÙeebÛee Deeoçe& “sJe}e heeefnpes, Demes hejKe[ Øeefleheeove iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer Ùeebveer Deepe ÙesLes kesâ}s.

‘HeâeTb[sçeve Deiesvmš keâvšŸetefvebie šsjefjPece’ (He@âkeäš) Ùee mebmLesleHexâ ØeYeeosJeerÛÙee jJeeRõ veešŸecebefojele efçeJejeÙeebÛÙee peerJeve mebIe<ee&Jej DeeOeeefjle Skeâe efÛe$e Øeoçe&veeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Dee}s Deens. lÙeeÛes GoddIeešve Deeš& Dee@Heâ ef}efJnbieÛes ßeer. ßeer. jefJeçebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. lÙeeJesUer Pee}suÙee meceejbYeele ceesoer yees}le nesles.

Ú$eheleer efçeJejeÙe cnCepes Iees[ŸeeJe¤ve oew[Ceejs DeeefCe le}Jeej Ûee}JeCeejs Deçee Feflenemeele meceepeeves lÙeebvee De[keâJe}s, Deçeer Keble JÙekeäle keâjerle ceesoer Ùeebveer pees meceepe Feflenemeele jceceeCe neslees, Demee meceepe Deehe}s meJe&mJe ieceeJetve yemelees, Demes mhe°heCes meebefiele}s.

efçeJejeÙeebÛÙee ÙegæveerleeryejesyejÛe lÙeebveer mJejepÙe mLeehevesle meeceevÙe ceeCemeebmee”er kesâ}suÙee keâeceebÛesner mcejCe keâje, Demes ceesoer heg{s cnCee}s. mee[sleerveçes Je<eeËhetJeea hene[er [eWiejeU Yeeieele jmles pees[CÙeeÛes DeeefCe çeslekeâNÙeebmee”er heeCÙeeÛes FefjiesçeveÛes keâece iejeryeebçeer pees[Ceejs “j}s. Ùee keâeceecegUs «eeceerCe peerJevee}e jespeieej lej efceUe}eÛe heCe }eskeâebÛÙee peerJeveele megyeòeener Dee}er. Dehegjer meeOeves DeeefCe keâceer JesUele kesâ}s}s ns keâece DeepeÛÙee jepÙekeâlÙeeËmee”er Skeâ Gòece GoenjCe DemeuÙeeÛes ceesoer Ùeebveer meebefiele}s. Ùee keâeÙe&›eâcee}e Yeepehe vesles ieesefheveeLe cebg[s, efJeveeso KeVee GheefmLele nesles.

meercesJej }{CeeNÙee peJeeveebvee Jee}er veener

DeeheuÙee ØeeCeebÛeer yeepeer }eJetve osçeeÛes j#eCe keâjCeeNÙee peJeeveebvee mejkeâejves JeeNÙeeJej mees[}s Demetve mewvÙeele Yejleer nesCes heehe Deens keâeÙe, Demee Ke[e meJee} efnbogmLeeveer mewvÙe o}eleer} efveJe=òe ke@âhšve yevee efmebie Ùeebveer ÙeeJesUer kesâ}e. keWâõ mejkeâejÛÙee OeesjCeebvee kebâšeUtve mewvÙeele 1130 efyeÇiesef[Ùejveer Je 7550 meerDeejSHeâ peJeeveebveer jepeerveecee efo}e, lej 11 npeej keâefce&çesš Dee@efHeâmeme&ÛÙee peeiee efjkeäle DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer yevee efmebie Ùeebveer DeeheuÙee Yee<eCeele efo}er. efmebie ÙeebÛee ÙeeJesUer ‘efçeJeepeer He@âkeäš’ hegjmkeâejeves ieewjJe keâjCÙeele Dee}e.

Ú$eheleer Øeleer#esle

Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepeebÛÙee peerJevehešeJej DeeOeeefjle Øeoçe&veeÛes GodIeešve jJeeRõ veešŸecebefojele yegOeJeejer jJeer çebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. Ùee keâeÙe&›eâceele ØecegKe heengCÙeebÛÙee ieoeale efçeJeepeer cenejepeebÛÙee efçeuhee}e cee$e mLeeve efceUe}s veener. peJeUpeJeU leemeYej ns efçeuhe IesTve le®Ce meYeeie=neyeensj leeškeâUle GYee neslee. GodIeešveeÛee keâeÙe&›eâce PeeuÙeeJejÛe cenejepeebvee Ùee Øeoçe&veele mLeeve efceUe}s.

A Shivaji is the right response to terrorism: Narendra modi

13 03 2008

onçeleJeeoe}e Ú$eheleer efçeJejeÙe nsÛe Gòej : vejWoÇ ceesoer

cegbyeF&, efo. 12 (ØeefleefveOeer) – mebhetCe& osçeele onçeleJeeÅeebveer Deehe}er heeUscegUs Ieó jesJe}er Deensle. Deçee keâeUele onçeleJeeo DeeefCe onçeleJeeoer ØeJe=òeer mebheefJeCÙeemee”er Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepe nsÛe Gòej Deens. jepÙekeâlÙeeËveer Ùeeyeeyele efçeJejeÙeebÛee Deeoçe& “sJe}e heeefnpes, Demes hejKe[ Øeefleheeove iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer Ùeebveer Deepe ÙesLes kesâ}s.

‘HeâeTb[sçeve Deiesvmš keâvšŸetefvebie šsjefjPece’ (He@âkeäš) Ùee mebmLesleHexâ ØeYeeosJeerÛÙee jJeeRõ veešŸecebefojele efçeJejeÙeebÛÙee peerJeve mebIe

Ú$eheleer efçeJejeÙe cnCepes Iees[ŸeeJe¤ve oew[Ceejs DeeefCe le}Jeej Ûee}JeCeejs Deçee Feflenemeele meceepeeves lÙeebvee De[keâJe}s, Deçeer Keble JÙekeäle keâjerle ceesoer Ùeebveer pees meceepe Feflenemeele jceceeCe neslees, Demee meceepe Deehe}s meJe&mJe ieceeJetve yemelees, Demes mhe°heCes meebefiele}s.

efçeJejeÙeebÛÙee ÙegæveerleeryejesyejÛe lÙeebveer mJejepÙe mLeehevesle meeceevÙe ceeCemeebmee”er kesâ}suÙee keâeceebÛesner mcejCe keâje, Demes ceesoer heg{s cnCee}s. mee[sleerveçes Je

meercesJej }{CeeNÙee peJeeveebvee Jee}er veener

DeeheuÙee ØeeCeebÛeer yeepeer }eJetve osçeeÛes j#eCe keâjCeeNÙee peJeeveebvee mejkeâejves JeeNÙeeJej mees[}s Demetve mewvÙeele Yejleer nesCes heehe Deens keâeÙe, Demee Ke[e meJee} efnbogmLeeveer mewvÙe o}eleer} efveJe=òe ke@âhšve yevee efmebie Ùeebveer ÙeeJesUer kesâ}e. keWâõ mejkeâejÛÙee OeesjCeebvee kebâšeUtve mewvÙeele 1130 efyeÇiesef[Ùejveer Je 7550 meerDeejSHeâ peJeeveebveer jepeerveecee efo}e, lej 11 npeej keâefce&çesš Dee@efHeâmeme&ÛÙee peeiee efjkeäle DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer yevee efmebie Ùeebveer DeeheuÙee Yee

Ú$eheleer Øeleer#esle

Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepeebÛÙee peerJevehešeJej DeeOeeefjle Øeoçe&veeÛes GodIeešve jJeeRõ veešŸecebefojele yegOeJeejer jJeer çebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. Ùee keâeÙe&›eâceele ØecegKe heengCÙeebÛÙee ieoeale efçeJeepeer cenejepeebÛÙee efçeuhee}e cee$e mLeeve efceUe}s veener. peJeUpeJeU leemeYej ns efçeuhe IesTve le®Ce meYeeie=neyeensj leeškeâUle GYee neslee. GodIeešveeÛee keâeÙe&›eâce PeeuÙeeJejÛe cenejepeebvee Ùee Øeoçe&veele mLeeve efceUe}s.

Exhibition on Shivaji to depict him as modern hero

12 03 2008TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: While Shiv Sena chief Bal Thackeray is busy pouring vitriol on people from Bihar, his son Uddhav has found another occasion to reaffirm the party’s belief in the Maratha warrior Chhatrapati Shivaji.
Uddhav will take part in the inaugration of an exhibition on Shivaji organised by the Foundation Against Continuing Terrorism (FACT), which will have paintings depicting the Maratha warrior as a modern hero.
The others who will share the dais with the Sena leader will be chief minister of Gujarat Narendra Modi, national general secretary of BJP and former deputy chief minister, Gopinath Munde at the [rohramme to be held at the P L Deshpande Maharashtra Kala Academy, Ravindra Natya Mandir in Prabhadevi on March 12. The exhibition, ‘Chhatrapati Shivaji Maharaj: A hero for Modern

India’, which is being sponsored by Prafull Goradia, will be inaugurated by Sri Sri Ravi Shankar.
According to the organisation, religiously-inspired acts of terror cannot be fought on the streets. “Terrorism begins at the level of idea and belief. It has to be dealt with knowledge, better ideas and broader beliefs. The acts must be tackled before it affects the lives of innocent people. Kashmir and Bangladesh are an example of what terrorism can do to to human life.’’ FACT sponsors aims to educate and provide solutions to terroraffected hot spots around the world, says the organisation.
Francois Gautier, convener of FACT, will hold a press meet on March 11 to talk about the exhibition. Born in Paris, Gautier is a French journalist and a writer who has been in India for 33 years. For eight years, he was the political correspondent in India and South Asia for “Le Figaro’’.

The Shivaji Fact Award

10 02 2008

The Shivaji Fact Award

FACT has instituted an annual Shivaji FACT award of Courage, given to person(s) / Institutions who have embodied Shivaji’s virtues of courage, fearlessness, devotion to Mother India, respect for all. The first one will be awarded by HH Sri Sri Ravi Shankar on the 12th of March in Mumbai when he opens the Shivaji conference/exhibition.
Shivaji, was endowed with talents of the highest order and a clear vision, the only one who stood-up to the injustice. He had also an inspiring and endearing personality which spontaneously commanded respect, loyalty and the highest sacrifices from his devoted soldiery and peasants.

Shivaji is relevant today because embodied all the qualities that politicians should possess, but do not always have: he was just, firm and stood for the weak; he was an honest and able administrator; he confronted the enemy and was not cowed into submission; he was devoted to Mother India, who appeared to him as Bhavani; he was ruthless with his enemies, but spared women, children and his own people; he had respect for all religions.


12th March, 4 PM, Ravindra Natya Mandir, Mumbai
Award bestowed by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar
In the presence of Shri Uddhav Thackeray, Shri Narendra
Modi & Shri Gopinath Munde