FACT inauguration of Shivaji Ehibition

13 03 2008

FACT inauguration of Shivaji Ehibition

A Shivaji is the right response to terrorism: Narendra modi

13 03 2008

onçeleJeeoe}e Ú$eheleer efçeJejeÙe nsÛe Gòej : vejWoÇ ceesoer

cegbyeF&, efo. 12 (ØeefleefveOeer) – mebhetCe& osçeele onçeleJeeÅeebveer Deehe}er heeUscegUs Ieó jesJe}er Deensle. Deçee keâeUele onçeleJeeo DeeefCe onçeleJeeoer ØeJe=òeer mebheefJeCÙeemee”er Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepe nsÛe Gòej Deens. jepÙekeâlÙeeËveer Ùeeyeeyele efçeJejeÙeebÛee Deeoçe& “sJe}e heeefnpes, Demes hejKe[ Øeefleheeove iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer vejWõ ceesoer Ùeebveer Deepe ÙesLes kesâ}s.

‘HeâeTb[sçeve Deiesvmš keâvšŸetefvebie šsjefjPece’ (He@âkeäš) Ùee mebmLesleHexâ ØeYeeosJeerÛÙee jJeeRõ veešŸecebefojele efçeJejeÙeebÛÙee peerJeve mebIe<ee&Jej DeeOeeefjle Skeâe efÛe$e Øeoçe&veeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Dee}s Deens. lÙeeÛes GoddIeešve Deeš& Dee@Heâ ef}efJnbieÛes ßeer. ßeer. jefJeçebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. lÙeeJesUer Pee}suÙee meceejbYeele ceesoer yees}le nesles.

Ú$eheleer efçeJejeÙe cnCepes Iees[ŸeeJe¤ve oew[Ceejs DeeefCe le}Jeej Ûee}JeCeejs Deçee Feflenemeele meceepeeves lÙeebvee De[keâJe}s, Deçeer Keble JÙekeäle keâjerle ceesoer Ùeebveer pees meceepe Feflenemeele jceceeCe neslees, Demee meceepe Deehe}s meJe&mJe ieceeJetve yemelees, Demes mhe°heCes meebefiele}s.

efçeJejeÙeebÛÙee ÙegæveerleeryejesyejÛe lÙeebveer mJejepÙe mLeehevesle meeceevÙe ceeCemeebmee”er kesâ}suÙee keâeceebÛesner mcejCe keâje, Demes ceesoer heg{s cnCee}s. mee[sleerveçes Je<eeËhetJeea hene[er [eWiejeU Yeeieele jmles pees[CÙeeÛes DeeefCe çeslekeâNÙeebmee”er heeCÙeeÛes FefjiesçeveÛes keâece iejeryeebçeer pees[Ceejs “j}s. Ùee keâeceecegUs «eeceerCe peerJevee}e jespeieej lej efceUe}eÛe heCe }eskeâebÛÙee peerJeveele megyeòeener Dee}er. Dehegjer meeOeves DeeefCe keâceer JesUele kesâ}s}s ns keâece DeepeÛÙee jepÙekeâlÙeeËmee”er Skeâ Gòece GoenjCe DemeuÙeeÛes ceesoer Ùeebveer meebefiele}s. Ùee keâeÙe&›eâcee}e Yeepehe vesles ieesefheveeLe cebg[s, efJeveeso KeVee GheefmLele nesles.

meercesJej }{CeeNÙee peJeeveebvee Jee}er veener

DeeheuÙee ØeeCeebÛeer yeepeer }eJetve osçeeÛes j#eCe keâjCeeNÙee peJeeveebvee mejkeâejves JeeNÙeeJej mees[}s Demetve mewvÙeele Yejleer nesCes heehe Deens keâeÙe, Demee Ke[e meJee} efnbogmLeeveer mewvÙe o}eleer} efveJe=òe ke@âhšve yevee efmebie Ùeebveer ÙeeJesUer kesâ}e. keWâõ mejkeâejÛÙee OeesjCeebvee kebâšeUtve mewvÙeele 1130 efyeÇiesef[Ùejveer Je 7550 meerDeejSHeâ peJeeveebveer jepeerveecee efo}e, lej 11 npeej keâefce&çesš Dee@efHeâmeme&ÛÙee peeiee efjkeäle DemeuÙeeÛeer OekeäkeâeoeÙekeâ ceeefnleer yevee efmebie Ùeebveer DeeheuÙee Yee<eCeele efo}er. efmebie ÙeebÛee ÙeeJesUer ‘efçeJeepeer He@âkeäš’ hegjmkeâejeves ieewjJe keâjCÙeele Dee}e.

Ú$eheleer Øeleer#esle

Ú$eheleer efçeJeepeer cenejepeebÛÙee peerJevehešeJej DeeOeeefjle Øeoçe&veeÛes GodIeešve jJeeRõ veešŸecebefojele yegOeJeejer jJeer çebkeâj ÙeebÛÙee nmles Pee}s. Ùee keâeÙe&›eâceele ØecegKe heengCÙeebÛÙee ieoeale efçeJeepeer cenejepeebÛÙee efçeuhee}e cee$e mLeeve efceUe}s veener. peJeUpeJeU leemeYej ns efçeuhe IesTve le®Ce meYeeie=neyeensj leeškeâUle GYee neslee. GodIeešveeÛee keâeÙe&›eâce PeeuÙeeJejÛe cenejepeebvee Ùee Øeoçe&veele mLeeve efceUe}s.